Tietosuojaseloste

VESTE Hoiva- ja hyvinvointipalveluiden asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Veste Hoiva- ja hyvinvointipalvelut

Mottilantie 2 C 3

42100 Jämsä

p. 050 300 1142

wwww.veste.fi

info@veste.fi


Rekisteri asioista vastaava yhteyshenkilö

Julia Häyhänen

Varvikontie 7 A

42100 Jämsä

p. 050 300 1142
info@veste.fi

Rekisterin nimi

Veste Hoiva- ja hyvinvointipalvelut asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon
 • Palveluiden edellyttämien yhteydenottojen hoitoon
 • Mahdollisten asiakaspalautteiden keräämiseen

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteriin voidaan merkitä seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidyistä:

 • Asiakkaan etu- ja sukunimi
 • Syntymäaika tai henkilötunnus
 • Osoitetiedot
 • Matkapuhelinnumero ja/tai sähköposti
 • Omaisen/yhteyshenkilön yhteystiedot, jos asiakas haluaa sellaisen nimetä
 • Laskutuksen kannalta olennaiset tiedot (varsinainen kirjanpito on ulkoistettu valtuutetulle tilitoimistolle)
 • Asiakkuuden johdosta rekisteriin kirjattavat asiat, esim. kirjaaminen sovittujen töiden toteutumisesta
 • Asiakassuhteen alkamis- ja päättymisajankohta
 • Mahdolliset asiakaspalautteet ja reklamaatiot/muistutukset
 • Tiedot yhteydenotoista (puhelut, sähköposti- ja tekstiviestit)

Veste Hoiva- ja hyvinvointipalvelut rekisterit

Veste Hoiva- ja hyvinvointipalvelut ylläpitää ja hallinnoi seuraavia rekistereitä;

 • asiakasrekisteri

Asiakasrekisteri

Tätä rekisteriä ylläpidetään asiakassuhteiden, sopimusvelvoitteiden, laskutuksen ja muun sellaisen toimen suorittamiseksi, johon rekisterinpitäjällä on oikeus joko asiakkaan antaman suostumuksen, rekisterinpitäjän oikeutetun edun tai lakisääteisen velvoitteen perusteella.

Rekistereiden säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot asiakasrekisteriin saadaan pääasiassa asiakkaalta itseltään tai hänen omaiseltaan/yhteyshenkilöltä. Tietoja saadaan myös asiakassuhteen hoitamisen myötä, sekä rekisteröidyn suostumuksella mahdollisilta muilta tahoilta, kuten asiakkaan hoitoon tai palveluiden toteuttamiseen osallistuvilta tahoilta.

Tietojen luovutukset

Asiakasrekisteriin tallennettuja asiakkaan tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Ellei asiasta ole erikseen sovittu asiakkaan kanssa. Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa hänestä henkilötietorekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää suoraan rekisterinpitäjälle. Henkilötietorekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen on asiakkaalle maksuton kerran vuodessa.

Asiakkaalla on myös oikeus pyytää oikaisemaan hänestä tallennettuja henkilötietoja, mikäli tiedoissa on virheellisyyksiä tai puutteita. Tiedot korjataan ja/tai täydennetään välittömästi.

Tietojen poistaminen

Tiedot poistetaan reikisteristä viipymättä, asiakkaan niin pyytäessä ja/tai asiakassuhteen päättyessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaiden henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti. Veste Hoiva- ja hyvinvointipalveluiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu asianmukaisesti virustorjunta-, palomuuri- ja muilla tarvittavilla suojauksilla.

Tietosuojaselosteen muuttaminen Veste Hoiva- ja hyvinvointipalvelut kehittää toimintaansa ja pidättää oikeuden tämän rekisteri- ja tietosuojaselosteen muutoksiin ilmoittamalla siitä yrityksen kotisivuilla. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen päivittäminen voi perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Veste Hoiva- ja hyvinvointipalvelut suosittelee rekisteröityjä tutustumaan rekisteri- ja tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 28.1.2020.